• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Stavebné  bytové  družstvo I,  Vojenská  14,  Košice

 

OZNAM

 

        Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že odpočty tepla (odparovacie pomerové rozdeľovače tepla), teplej úžitkovej vody a studenej vody  za fakturačné obdobie roku 2020 budú vykonané v termíne

 

          od 7.12.2020 do 23.12.2020

 

pri dodržiavaní všetkých nariadení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Deň a čas odpočtu pre jednotlivé vchody bude stanovený minimálne 3 dni pred odpočtom.

 

UPOZORNENIE: V nesprístupnených bytoch bude rozúčtovanie nákladov vykonané v zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z.z..

 

                                                                                        Ing. Marcel Takáč

                                                                                                predseda

 

 

OZNAM 

 

Od 03.11.2020 je SBD I sprístupnené pre stránky

v riadnych stránkových hodinách za dodržania

všetkých hygienických opatrení ( rúško, rozostup... ) 

s regulovaným počtom osôb na jednotlivé referáty.

 

Za účelom prevodu bytov ( predpokladaný väčší počet

účastníkov konania ) odporúčame objednať sa na

konkrétny čas na bytovom referáte tel.: 055/6252314

 

 

Všetky tlačivá, ktoré budete potrebovať sú v odkaze :

 

http://www.sbd1ke.sk/index.php/o-druzstve/dokumenty

  

 

 

                                                                              

 

Oznam

Začiatok vykurovacej sezóny.

Vážení vlastníci a nájomníci.

 

     Na základe oznámenia tepelného hospodárstva, že po vyhodnotení priemerných vonkajších

teplôt za posledné dni, ich očakávaného  vývoja na najbližšie obdobie, začne počnúc dňom

29.09.2020, 00:00 hod. s postupným nábehom kúrenia v našich bytových domoch.

     V súvislosti s týmto oznamom Vás žiadame, aby ste si na všetkých vykurovacích telesách  v bytoch, otvorili všetky horné a spodné ventily naplno.

     Týmto počinom urýchlite nábeh kúrenia v rámci bytových domov a tým aj vo Vašich bytoch. 

 

 OZNAM

 

 

V mesiaci November 2020

sa budú vykonávať požiarno preventívne prehliadky ( PPP)

v bytových domoch v správe SBD1 KE.    

 

 

 

 

 

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly:

 

§  číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173

§  variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO

§  konštantný symbol: 0558

§  špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO).

 

Uhrádzajte iba čiastku „Na úhradu“ .... EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  Postup v prípade zistenia úniku plynu v byte / dome.

                                             

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch  január 2020

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

 

                                              Klikni na článok.

 

-

 Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba