• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

O Z N A M

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a .s.,

 

z dôvodu poruchy na  horúcovodnom systéme SCZT Košice na Moyzesovej ulici došlo dnes 24.09.2020 od 00:30 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a

teplej úžitkovej vody pre časť 15. etape - OST 15011, 15012, 15013, 15014, 15020, 15030, 15041, 15042, 15043, 15044, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049, 15050, 15060, 15080, 15100, 15110, 15120, 15130, 15140  

v lokalite ulíc: Československej armády, Jesenná, Zimná, Jarná, Pajorova, Jilemnického, Park Angelinum, Komenského, Strojárenská, Hviezdoslavova

a

časť 12. etape - OST 12212, 12210, 12220, 12230, 12231, 12260, 12241, 12240, 12250, 12253, 12254

v lokalite ulíc: Magurská, Karpatská, Zádielska, L. Novomeského, Československej armády, Kpt. Nálepku.


Naši zamestnanci na odstraňovaní poruchy nepretržite pracujú a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody by mali byť obnovené najneskôr do 24 hodín.

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

O obnovení dodávky Vás budeme informovať.

 

 

 

 

 

 OZNAM .

 

Dňa 29.09.2020 z organizačných dôvodov 

 

V mesiacoch August, September a Október 2020

sa budú vykonávať požiarno preventívne prehliadky ( PPP)

v bytových domoch v správe SBD1 KE.    

 

 

Od 25.05.2020 je SBD I sprístupnené pre stránky

v riadnych stránkových hodinách za dodržania

všetkých hygienických opatrení ( rúško, rozostup... ) 

s regulovaným počtom osôb na jednotlivé referáty.

 

Za účelom prevodu bytov ( predpokladaný väčší počet

účastníkov konania ) odporúčame objednať sa na

konkrétny čas na bytovom referáte tel.: 055/6252314

 

 

Všetky tlačivá, ktoré budete potrebovať sú v odkaze :

 

http://www.sbd1ke.sk/index.php/o-druzstve/dokumenty

 

 

 

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly:

 

§  číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173

§  variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO

§  konštantný symbol: 0558

§  špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO).

 

Uhrádzajte iba čiastku „Na úhradu“ .... EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  Postup v prípade zistenia úniku plynu v byte / dome.

                                             

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch  január 2020

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

 

                                              Klikni na článok.

 

-

 Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba