Dokumenty

Online formuláre Ekonomický úsek Technický úsek Tlačivá bytový referát Schôdza Uznesenia ZD Cenové výmery Legislatíva Iné

Online formuláre:

Tlačivo na preplácanie bločkov:


Ekonomický úsek:

Dohoda o prácach mimo PP

Postup pri vymáhaní nedoplatkov

Povinnosť pri prenájme bytu

Účty členských samospráv

Technický úsek:

Základné zásady pre tvorbu, použitie a hospodárenie s FO

Obnova technických zariadení domov

Obnova bytových domov – pojmy a definície

Obnova bytových domov – Informácia

Legislatíva pre obnovu bytových domov a možnosti financovania

Poučenie fyzickej osoby pre prechovávanie kľuča od strojovne výťahu

Osvetlenie LED technológiou

Postup pri výbere dodavateľa

Zoznam firiem vykonávajúcich stavebné a opravárenské práce pre SBD I KE

Zvyšovanie bezpečnosti a modernizácie výťahov

Schéma SCZT Košice

Žiadosť k stavebným úpravám

Povolenie na zasklenie loggie pre byty v správe SBD I KE

Žiadosť na montáž klimatizačnej jednotky v byte v správe SBD I KE

Žiadosť o výmenu resp zmenu vykurovacích telies v byte v správe SBD I KE

Normy a právne predpisy vzťahujúce sa na používanie výťahov

Úloha správcu pri eliminácii problémov v procese obnovy domu

Informácia o možnosti výmeny meračov za digitáne s diaľkovým odpočtom

Tlačivá bytový referát:

Pokyny pri prevode členských práv a povinností

Pokyny pri zmene vlastníka bytu

Oznamovacia povinnosť vlastnikov

Pokyny pre potvrdenie o bezdlžnosti

Pokyny pre nahlásenie osobného bankového účtu

Súhlas so spracovaním osobných údajov k osobnému bankovému účtu

Záznam odpočtu meračov pri odovzdaní a preberaní bytu

Dedičstvo

Hlásenie vlastníka / časti bytu / o počte nájomníkov

Žiadosť o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva

Zmluva o prevode členských práv

Zmluva o prenechanie družstevného bytu na dočastné užívanie

Žiadost o udelenie súhlasu na zriadenie sídla firmy a poštovej adresy

Žiadost o udelenie súhlasu k trvalému / prechodnému / pobytu

Návrh na zrušenie trvalého / prechodného / pobytu

Schôdza:

Vzor zápisnice a uznesenia SBD1 KE vo formáte pdf

Vzor zápisnice a uznesenia SBD1 KE , ( kliknutím na súbor začne sťahovanie ) vo formáte doc na úpravu a doplnenie vašich údajov z domovej schôdze

Usmernenie – COVID počas pandémie schôdza a písomné hlasovanie

Zásady o hlasovaní na schôdzi vlastníkov

Uznesenia zo zhromaždenia delegátov:

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2022

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2021

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 9/2020

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 11/2019

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2018

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 11/2017

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2016

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2015

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2014

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2013

Cenové výmery:

VVS cenový výmer na rok 2023

Veolia Energia VS cenový výmer na rok 2023

TEHO Košice cenový výmer na rok 2023

MH Teplarensky holding cenový výmer na rok 2023

Cenový výmer platný od 01.01.2022 TEHO

Cenový výmer platný od 01.01.2022 TEKO

Zmena ceny tepla od 01.08.2021 TEKO

Zmena ceny od 1.9.2021 Tepelné hospodárstvo

Tepláren Košice rok 2021

Veolia Energia Východné Slovensko rok 2021

VVS a.s rok 2021

Legislatíva:

Zákon č.134 ktorým sa mení zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania

Zákon č.228 ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy

Zákon č.150 o ŠFRB – informácia o možnosti získania výhodných úverov na obnovu bytových domov

Výnos úradu pre reguláciu sieťových odvetví 06/2008

Zákon 555/2005o energetickej hospodárnosti

Vyhláška 625/2006 MVRR SR – EHB o vykonávaní zákona 555/2005

Zásady ochrany osobných údajov

Iné:

Zmluva o výkone správy návrh 2022

Stanovy družstva 1, KE aktualizované 2022

Domový poriadok

Rokovací poriadok

Reklamačný poriadok

Súhlas na elektronickú komunikáciu

Zoznam kanálov káblovej televízie SBDI KE, vyslelané v DVB – C  

Stanovisko ÚHA k montáži klimatizačných jednotiek v zmysle Stavebného zákona.