História

Predchodcom dnešného družstva, ku ktorému sa postupne pričleňovali v integračnom procese ďalšie družstvá, bolo Stavebné bytové družstvo občanom pri MsNV Košice, ktoré vzniklo v roku 1959. V obvode sa postupne zriadili ďalšie družstvá zamestnancov pri národných podnikoch Pozemné stavby, Inžinierske stavby, Hutné stavby, Slovenské magnezitové závody, Východoslovenské železiarne a Vihorlat. V roku 1972 spravovalo družstvo 721 bytov. V danom roku v rámci prvej etapy integrácie sa vytvorilo Stavebné bytové družstvo Košice – Staré mesto.

Zavŕšenie integračného procesu nastalo v roku 1982, kedy vzniklo družstvo s terajším názvom SBD I. Košice. Ďalším zlomovým momentom v živote družstva boli začiatky devädesiatich rokov, keď bolo potrebné riešiť situáciu s rozostavanou bytovou výstavbou na sídlisku Ťahanovce a možného negatívneho finančného dopadu na bývajúcich členov družstva. Z uvedeného dôvodu bolo v roku 1990 najvyšším orgánom družstva rozhodnuté vykonať organizačné zmeny v štruktúre a usporiadaní družstva tak, aby bol zachovaný majetok družstva, zabezpečila sa ekonomická stabilita bývajúcich členov družstva a vytvorili sa podmienky pre dostavbu bytov na sídlisku Ťahanovce.

Rozčlenením družstva vznikli samostatné bytové družstvá a to ÚBD Kuzmányho, ÚBD Hornád, SBD NOVA, ÚBD Podhradová a ÚBD Ťahanovce. Tieto družstvá vznikli na základe územného princípu a mali právnu subjektivitu. Následne tieto družstvá vytvorili Družstvo združených stavebných bytových družstiev, ktoré pre uvedené subjekty zabezpečovalo dostavbu sídliska Ťahanovce, údržbu bytov, služby tepelného hospodárstva a ďalšie obslužné činnosti.

Po úspešnom ukončovaní dostavby bytov sídliska Ťahanovce a tým aj odbúraní rizika finančných dopadov z tejto dostavby na bývajúcich členov družstva došlo v roku 2003 na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov k zlúčeniu družstiev ÚBD Kuzmányho, ÚBD Podhradová, SBD NOVA a DZSBD do jedného organizačného celku a toto zoskúpenie prijalo pôvodný názov družstva Stavebné bytové družstvo I. Košice. V súčasnosti družstvo spravuje 6 055 bytov a 41 garáží.

Ako je vidieť z uvedeného prehľadu, družstvo má svoju históriu, tradíciu a pevne veríme aj dobrú budúcnosť. Tieto tvrdenia nie sú len prázdne slová, ale fakty, ktoré sú podložené dobrou prácou orgánov družstva a pracovníkov družstva.