Orgány družstva

Podľa Stanov Stavebného bytového družstva I. Košice, Šiesta časť, Orgány družstva, Čl.55 sú orgánmi družstva:

Zhromaždenie delegátov

Predstavenstvo
Ing. Marcel Takáč predseda predstavenstva
Ing. Róbert Gold podpredseda predstavenstva
Ing. Štefan Oros podpredseda predstavenstva
Miloslav Kisela člen
Ing. Peter Vodila člen
Ing. Juraj Futó, PhD. člen
Ing. Miron Simko člen
Kontrolná komisia
MVDr. Nadežda Macková predsedníčka
Bc. Peter Choreň podpredseda
Ján Dinič člen

Predseda
Členská schôdza samosprávy
Výbor samosprávy, resp. predseda ČS /ak nie je výbor/