Technicko-prevádzkové služby

 • Zabezpečenie dodávky médií a služieb potrebných na prevádzku domu
 • Zabezpečenie údržby a opráv spoločných častí a zariadení
 • Zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby
 • Spracovávanie harmonogramu revízií a pravidelných prehliadok vyhradených technických zariadení (VTZ) ich zabezpečenie a odstránenie vád z nich plynúcich
 • Vypracovávanie a predkladanie plánu oprav na základe posúdenia stavu spoločných častí a zariadení domu
 • Opravy výťahov (kompletný servis výťahov, pravidelná údržba a opravy výťahov, výťahových šácht, kabín a strojovní, zabezpečenie pravidelných revízií)
 • Zabezpečovanie kompletnej výmeny výťahových zariadení, resp. ich čiastočnej modernizácie
 • Opravy elektro (výmena svetelných zdrojov, montáž senzorových svietidiel, výmena ističov v bytoch a spol. priestorov)
 • Vodoinštalatérske a kúrenárske práce (výmena uzatváracích ventilov, úpravy potrubia, výmena rozvodov a ventilov v spoločných priestoroch, montáž panelových radiátorov, radiátorových ventilov, termostatických hlavíc, úpravy potrubia)
 • Montáž a výmena vodomerov a pomerových meračov tepla na radiátoroch
 • Plynárske práce (montáž prípojok a ventilov ku plynovým spotrebičom, úpravy potrubia, odstraňovanie úniku plynu a zabezpečenie pravidelných revízií)
 • Príprava, zabezpečenie a spracovanie projektovej dokumentácie a potrebných povolení pre stavebné práce aj komplexnú obnovu bytových domov
 • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
 • Kompletizácia a kontrola podkladov pre podanie žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch resp. získanie úveru z ŠFRB na komplexnú obnovu bytových domov
 • Výkon inžinierskej činnosti vrátane stavebného dozoru