Zmena počtu osôb v byte

Vlastníci bytov sú podľa § 11 ods. 9 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  povinní v  záujme presného ekonomického vyúčtovania prevádzky a výpočtu a vyúčtovania zálohových platieb oznámiť správcovi akékoľvek relevantné zmeny a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní. Nahlasuje sa pobyt presahujúci jeden mesiac.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okolností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.

  H L Á S E N I E

  Vlastníka bytu /časti bytu/ o počte nájomníkov


  Čl.1

  Zmluvné strany
  Vlastník:
  Meno a priezvisko (povinné):
  Dátum narodenia (povinné): tel.č.:
  Poštová adresa (povinné):
  E-mail (povinné):
  Nájomca/ovia/:
  I. Meno a priezvisko (povinné):
  Dátum narodenia (povinné):
  Bydlisko (povinné):
  II. Meno a priezvisko:
  Dátum narodenia:
  Bydlisko:
  III. Meno a priezvisko:
  Dátum narodenia:
  Bydlisko:

  Čl.2
  Predmet nájmu

  Vlastník prenecháva nájomcovi byt /časť bytu/ číslo (povinné) , posch. (povinné) , (povinné) -izbový, na ulici (povinné) , v Košiciach.

  Čl.3
  Doba začatia a skončenia nájmu

  Byt sa prenecháva do nájmu na dobu od (povinné): do: /na 1 rok/.

  Potvrdenie o bezdlžnosti z učtárne nájomného kanc.č.: 203 k (povinné):

  hadzegova@sbd1ke.sk, alebo jusinkova@sbd1ke.sk

  učtáreň nájomného: 055/6251519

  V Košiciach, dňa Podpis vlastníka:
  V Košiciach, dňa Bytový referát:
  bytovyreferat@sbd1ke.sk, 055/6252314

  Súhlasím so spracovaním zadaných údajov tohto formulára podľa Súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov (povinné):
  Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol/uviedla sú pravdivé a súhlasím s ich spracovaním u správcu SBD I KE (povinné):
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov (povinné):

  opíšte nasledovné znaky:
  captcha